2016/Sep/18

Workshop 5 . NodeMCU/ESP8266 + DH11+T16x2 LCD Display I2C+NTP+Sparkfun

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถทำการเขียนชุดคำสั่งให้ NodeMCU สามารถทำการเชื่อมต่อกับ Internet ผ่าน WIFI และให้ไปรับค่าวันที่/เวลา จาก NTP:Network Time Protocols ซึ่งเป็น Protocol ที่ใช้สำหรับปรับเทียบเวลา ( Time Synchronization) ของ Computer โดยอาศัยเครือข่าย Internet เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานไปยังเครื่องลูกข่าย โดยมีเครื่องแม่ข่าย ( NTP Server) เป็นตัวให้บริการส่งเวลามาตรฐาน เพื่อใช้ในการปรับเทียบเวลาให้ตรงกลับเวลามาตรฐาน ( Time Standard) ซึ่งเป็นค่าเวลาที่ทาง Time & Frequency Lab. ได้ทำการเก็บรักษาไว้โดยวิธีการเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐานของประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีความถูกต้องอยู่ที่ ประมาณ 1 millisecond ในระบบ LAN และประมาณ 10 millisecond ในระบบ WAN นับว่าเป็นความคลาดเคลื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไป แค่เพียงมี PC หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ เข้าระบบ Internet ได้ผู้ใช้ก็สามารถที่จะ Synchronize เวลามาตรฐานผ่านระบบ NTP ได้ทันที

เมื่อได้ค่าเวลาจาก NTP มาแล้วเราก็จะนำค่า วันที่ เวลา อุณหภูมิ (Temperature) และ ความชื้น (Humidity) จาก DHT11 Sensor DHT11 sensor มาแสดงผลทางหน้าจอ 16x2 LCD Display I2C พร้อมๆ กัน

จากนั้นเราจะทำการส่งค่าที่อ่านได้จาก DHT11 Sensor ขึ้นไปเก็บยัง Cloud Service ของ Sparkfun

เครื่องมือที่ใช้

 1. NodeMCU/ESP8266 พร้อม สาย USB สำหรับ Upload ไฟล์
 2. ชุดโปรแกรม Arduino studio (ดาวน์โหลดได้จาก https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
 3. DHT11 sensor (Digital Humidity and Temperature Sensor)
 4. ESP8266 – 16x2 LCD Display I2C

หมายเหตุรายละเอียดของการดึงเวลาจาก NTP ทำสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก
ขอขอบคุณ  Mr.Comdet Phudphut
      ESP8266 Tutorial ดึงเวลาสากลมาใช้งาน => https://www.youtube.com/watch?v=c8MpndNKOTs
      Time.ino at => https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4cf72e7ef4fcabde230de44ba1d1ab5d57cdeee0/tests/Time/Time.ino
      Time.c at => https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4b8fb2093fa9dcabe19e4d836c9fb5fc7becf250/cores/esp8266/time.c
      Time.h at => https://github.com/metalheart/esp8266/blob/master/include/time.h

ลงมือซิครับรออะไรอยู่  ** ไม่ต้องคุยเรื่องการติดตั้งนะครับ หาอ่านได้ตาม Internet

 1. หลังจากที่ได้ทำมาใน Workshop 4 ที่ผ่านมา หน้าตาสุดท้ายที่ได้ครับ
 2. กรณีที่เราจะส่งค่าขึ้นไปยัง Sparkfun เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “host”  “streamId” “privateKey” “deleteKey” จะได้มาอย่างไร ไปอ่านดูได้ครับมีคนเขียนไว้ดีอยู่แล้วครับ ที่ Link นี้เลย
  http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/index.php?article=iot_data_sparkfun หรือ
  http://www.ayarafun.com/2015/04/pushing-data-to-data-sparkfun-com-with-esp8266/

 1. เมื่อได้ “streamId” “privateKey” “deleteKey” มาแล้วก็จับมาใส่ใน Workshop 5 เลยครับ (save จาก Workshop 4)

คำสั่งที่จะเรียกดูข้อมูลผ่าน URL : http://data.sparkfun.com/streams/aG8Jya5G4ZUo7Nbv904q

Public Key :   aG8Jya5G4ZUo7Nbv904q

Private Key : KEPNYZ4ERgtvN9epq8x1

Keep this key secret, and in a safe place.  You will not be able to retrieve it.

Delete Key : Xv24eqgvBOtV3rakqnE7

รูปแบบคำสั่ง :

http://data.sparkfun.com/input/[publicKey]?private_key=[privateKey]&humidity=[value]&temperature=[value]

ตัวอย่าง:

http://data.sparkfun.com/input/aG8Jya5G4ZUo7Nbv904q?private_key=KEPNYZ4ERgtvN9epq8x1&humidity=19.21&temperature=29.55

ทดลองส่งค่าผ่าน Browser

ลองเข้าไปดูข้อมูลในเว็บหลังจากที่ทดสอบแบบ Manual สังเกตุ เวลาที่บันทึกจะเป็นเวลา GMT+0 เราต้อง +7 เข้าไปถึงจะเป็นเวลาประเทศไทย

ลองกดปุ่ม Export to Analog.io ดูจะเห็นกราฟ ของข้อมูลที่เก็บใน Sparkfun เวลาจะถูกเปลี่ยนไปเป็นตามเครื่อง PC

 1. เมื่อเข้าใจหลักการแล้วก็เข้าไปลบข้อมูล แล้วทำการเพิ่มชุดคำสั่ง เข้าไปในไฟล์ workshop 5 ดังนี้

 

// Start Code

// ขอขอบคุณนักพัฒนา ทุกๆ ท่าน

// ขอขอบคุณ อาจารย์อานนท์ หม้อสุวรรณ จาก TESR : Thai Embeded System and Robotic

//    https://www.facebook.com/ThaiEmbedded/?fref=ts

// ขอขอบคุณ Mr.Comdet Phudphut

//    https://www.facebook.com/comdet?fref=ts

//    ESP8266 Tutorial ดึงเวลาสากลมาใช้งาน

//    https://www.youtube.com/watch?v=c8MpndNKOTs

//    Time.ino at => https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4cf72e7ef4fcabde230de44ba1d1ab5d57cdeee0/tests/Time/Time.ino

//    Time.c at => https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4b8fb2093fa9dcabe19e4d836c9fb5fc7becf250/cores/esp8266/time.c

//    Time.h at => https://github.com/metalheart/esp8266/blob/master/include/time.h

//  ขอขอบคุณ

//    Khon Kaen Maker Club => https://www.facebook.com/KhonKaenMakerClub/?fref=ts

//    Chiang Mai Maker Club => https://www.facebook.com/ChiangMaiMakerClub/?fref=ts

//    Lampang Maker Club => https://www.facebook.com/groups/907239239368989/

// ขอขอบคุณนักพัฒนา Maker ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทุกท่าน

// last update 17 Jan 2016 04:30PM By Mr.Sridetch Pancharkan EGAT Maemoh Mine Lampang Thailand 52220

// ปรับปรุงครั้งสุดท้าย  17 กันยายน 2559 16.30 น. โดย นายศรีเดช  ปัญจขันธ์  กฟผ. เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220

// Mailto : sridetch.p@egat.co.th , sridetch@gmail.com

   

 

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <time.h>

#include "DHT.h"

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

 

#define DHTPIN D5     // what digital pin we're connected to

#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11

#define LEDOnboard D4

 

const char* ssid = "YourSSID";

const char* password = "YourPassword";

const int ledbuiltin =  D4;      // the number of the LED pin

const char* host = "data.sparkfun.com";   //  data.sparkfun.com

const char* streamId   = "YourPublicKey"; // Public Key

const char* privateKey = "YourPrivateKey"; // Private Key

//deleteKey = "YourDeleteKey"; // Delete Key

int timezone = 7*3600;

int dst = 0;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

 

void setup() {

  pinMode(LEDOnboard,OUTPUT);

  digitalWrite(LEDOnboard,HIGH);  // LED Builtin ดับขณะเริ่มต้น

    // Welcome message to the LCD.

  lcd.init();                      // initialize the lcd

  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(0,0);

  lcd.print("EGAT Expert Pool");

  lcd.setCursor(0,1);

  lcd.print("BigTUI at Maemoh");

 

  Serial.begin(115200);

  Serial.setDebugOutput(true);

  dht.begin();

 

  WiFi.mode(WIFI_STA);

  WiFi.begin(ssid, password);

  Serial.println("\nConnecting to WiFi");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    Serial.print(".");

    delay(3000);

  }

  configTime(timezone, dst, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");

  Serial.println("\nWaiting for time");

  while (!time(nullptr)) {

    Serial.print(".");

    delay(1000);

  }

  Serial.println("");

}

 

void loop() {

  WiFiClient client;

  const int httpPort = 80;

  digitalWrite(LEDOnboard,LOW);

  time_t now = time(nullptr);

  Serial.println(ctime(&now));

  struct tm* p_tm = localtime(&now);

  Serial.print("Time=");Serial.print(p_tm->tm_hour);Serial.print(":");Serial.println(p_tm->tm_min);

  Serial.print("Date(d/m/yyyy)=");Serial.print(p_tm->tm_mday);

  Serial.print("/");Serial.print(p_tm->tm_mon+1);Serial.print("/");Serial.println(p_tm->tm_year+1900+543);

 

  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!

  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)

  float h = dht.readHumidity();

  // Read temperature as Celsius (the default)

  float t = dht.readTemperature();

  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)

  float f = dht.readTemperature(true);

 

  // Check if any reads failed and exit early (to try again).

  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {

    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");

    return;

  }

 

  // Compute heat index in Fahrenheit (the default)

  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);

  // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)

  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 

  Serial.print("Humidity: ");Serial.print(h);Serial.print(" %\t");

  Serial.print("Temperature: ");Serial.print(t);Serial.print(" *C ");Serial.print(f);Serial.println(" *F\t");

 

  lcd.init();                      // initialize the lcd

  // Print a message to the LCD.

  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(0,0);

  lcd.print("T=");lcd.print(t,0);lcd.print((char)223);lcd.print("C,");

  lcd.print(f,0);lcd.print((char)223);lcd.print("F,");

  lcd.print("H=");lcd.print(h,0);lcd.print("%");

  lcd.setCursor(0,1);

  lcd.print(p_tm->tm_mday);lcd.print("/");lcd.print(p_tm->tm_mon+1);lcd.print("/");lcd.print(p_tm->tm_year+1900+543);lcd.print("  ");

  lcd.print(p_tm->tm_hour);lcd.print(":");lcd.print(p_tm->tm_min,1);

  digitalWrite(ledbuiltin, LOW);

 

  //We now create a URI for the request

  // ตัวอย่างคำสั่งสำหรับทดลองส่งค่าผ่าน URL

http://data.sparkfun.com/input/YourStreamId?private_key= YourPrivateKey &humidity=19.21&temperature=29.55

  String url = " /input/";   //แก้ไขแล้วของเดิมผิด String url = "http://data.sparkfun.com/input/";

  url += streamId;

  url += "?private_key=";

  url += privateKey;

  url += "&humidity=";

  url +=  h ;

  url += "&temperature=";

  url +=  t ;    

 

  Serial.print("Requesting URL: ");

  Serial.println(url);

  

  // This will send the request to the server

  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +

               "Host: " + host + "\r\n" +

               "Connection: close\r\n\r\n");

  delay(10);

  // คำสั่งที่จะเรียกดูข้อมูลผ่าน URL : http://data.sparkfun.com/streams/aG8Jya5G4ZUo7Nbv904q

  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial

  while(client.available()){

    String line = client.readStringUntil('\r');

    Serial.print(line);

  }

  digitalWrite(LEDOnboard,HIGH);  // LED Builtin ดับเมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว            

  delay(1000);

}

//END Code by BigTUI.

 

 1. ทดลอง Run ดู จะเห็นว่ามีการส่งค่าอุณหภูมิ ไปยัง Server Sparkfun

 

 1. ลองเปิดดูอุณหภูมิ กับ ความชื้นที่วัดได้จาก DTH11 Sensor บน Sparkfun อ้าวไม่มีค่าที่อัพโหลดเลย ไปลองเช็คดูปรากฏว่ามี Error HTTP/1.1 403 Permission denied มันคือ ??

 

 1. ถามคุณลุง Google ดูก็ไปเจอของเดิม http://www.ayarafun.com/2015/04/pushing-data-to-data-sparkfun-com-with-esp8266/ ลองแก้ไข ตรงบรรทัดดที่ 131 ให้เป็น String url = “/input”
 2. สามารถเข้าไปดูข้อมูลใน Sparkfun ได้แล้ว
  https://data.sparkfun.com/streams/aG8Jya5G4ZUo7Nbv904q
 1. สามารถเข้าไปดูกราฟใน io ได้ http://analog.io/sAFP

   

จบ Work shop 5 แล้วครับ
หากท่านไม่ได้สร้างสรร สิ่งแรกในโลกนี้
ไม่ต้องห่วงครับโลกนี้มีคนที่เจอปัญหาแบบท่านมาก่อน
และมีคนอีกหลายคนที่สามารถช่วยเหลือท่านได้จากโลกอินเตอร์เน็ต Google ช่วยเราได้

 

2016/Sep/18

Workshop 4 . NodeMCU/ESP8266 + DHT11+16x2 LCD Display I2C+NTP

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถทำการเขียนชุดคำสั่งให้ NodeMCU สามารถทำการเชื่อมต่อกับ Internet ผ่าน WIFI และให้ไปรับค่าวันที่/เวลา จาก NTP:Network Time Protocols ซึ่งเป็น Protocol ที่ใช้สำหรับปรับเทียบเวลา ( Time Synchronization) ของ Computer โดยอาศัยเครือข่าย Internet เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานไปยังเครื่องลูกข่าย โดยมีเครื่องแม่ข่าย ( NTP Server) เป็นตัวให้บริการส่งเวลามาตรฐาน เพื่อใช้ในการปรับเทียบเวลาให้ตรงกลับเวลามาตรฐาน ( Time Standard) ซึ่งเป็นค่าเวลาที่ทาง Time & Frequency Lab. ได้ทำการเก็บรักษาไว้โดยวิธีการเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐานของประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีความถูกต้องอยู่ที่ ประมาณ 1 millisecond ในระบบ LAN และประมาณ 10 millisecond ในระบบ WAN นับว่าเป็นความคลาดเคลื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไป แค่เพียงมี PC หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ เข้าระบบ Internet ได้ผู้ใช้ก็สามารถที่จะ Synchronize เวลามาตรฐานผ่านระบบ NTP ได้ทันที

เมื่อได้ค่าเวลาจาก NTP มาแล้วเราก็จะนำค่า วันที่ เวลา อุณหภูมิ (Temperature) และ ความชื้น (Humidity) จาก DHT11 Sensor DHT11 sensor มาแสดงผลทางหน้าจอ 16x2 LCD Display I2C พร้อมๆ กัน

เครื่องมือที่ใช้

 1. NodeMCU/ESP8266 พร้อม สาย USB สำหรับ Upload ไฟล์
 2. ชุดโปรแกรม Arduino studio (ดาวน์โหลดได้จาก https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
 3. DHT11 sensor (Digital Humidity and Temperature Sensor)
 4. ESP8266 – 16x2 LCD Display I2C

หมายเหตุรายละเอียดของการดึงเวลาจาก NTP ทำสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก
ขอขอบคุณ  Mr.Comdet Phudphut
      ESP8266 Tutorial ดึงเวลาสากลมาใช้งาน => https://www.youtube.com/watch?v=c8MpndNKOTs
      Time.ino at => https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4cf72e7ef4fcabde230de44ba1d1ab5d57cdeee0/tests/Time/Time.ino
      Time.c at => https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4b8fb2093fa9dcabe19e4d836c9fb5fc7becf250/cores/esp8266/time.c
      Time.h at => https://github.com/metalheart/esp8266/blob/master/include/time.h

ลงมือซิครับรออะไรอยู่  ** ไม่ต้องคุยเรื่องการติดตั้งนะครับ หาอ่านได้ตาม Internet

 1. เปิดโปรแกรม Arduino ต่อสาย USB จากบอร์ด NodeMCU เข้ากับเครื่อง Notebook เลือกบอร์ด กำหนด Port ให้ถูกต้อง
 2. ต่อสายสัญญาณจาก DHT11 เข้ากับบอร์ด NodeMCU จาก Workshop 2
 3. ต่อสายสัญญาณจาก 16x2 LCD Display I2C
 1. ทำการเปิดไฟล์ ino โดยไปโหลดมาจาก https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4cf72e7ef4fcabde230de44ba1d1ab5d57cdeee0/tests/Time/Time.ino

 

 1. เปิดไฟล์เปล่าขึ้นมา แล้ววางข้อความทั้งหมดที่คัดลอกมาลงไป เปลี่ยน SSID และ Password
   
 1. ทดลองสั่ง Run ดู จะเห็นว่ามีค่าวันที่ และเวลา ที่ดึงมาจาก NTP Server ปรากฏใน Serial Monitor แสดงว่าถึงขั้นนี้ก็คือเชื่อมต่อ Internet ผ่าน WIFI ได้ เรียก Time มาจาก NTP Server ได้แล้ว
 2. ปัญหาคือในการแสดงผล มันเรียกใช้คำสั่ง ctime ไปเอาค่าเวลาปัจจุบันมาแสดง (&now) โดยมีรูปแบบที่กำหนดไว้แล้ว เราอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงผล เนื่องจากพื้นที่บนจอ LCD มีจำกัด คุณคมเดช ได้ให้คำแนะนำใน YouTube ไว้
 1. สิ่งที่จะปรับให้ถูกต้องอันดับแรกคือการกำหนด timezone จากเดิมเป็น 3 ซึ่งประเทศไทยเป็น GMT+7 จึงเปลี่ยนเป็น 7 * 3600 แทน จากนั้นไปทำการกำหนดค่า ConfigTime ให้ไปใช้ค่าตัวแปรที่กำหนดไว้
 2. ทดลอง Run ดูใหม่ ค่าเวลา จะเป็นค่าที่ถูกต้อง
 1. จากนั้นมาดูที่ คุณคมเดช แนะนำไว้ คือการเรียกใช้งาน p_tm โดยจะไปเรียกค่าปัจจุบันจาก localtime ที่ได้มาจาก NTP แล้ว
 2. ทดลอง Run ดู พบว่า ค่าที่มีปัญหาคือ ค่า tm_mon , tm_year ที่ไม่ตรง จากการที่หาข้อมูลค่า tm_mon คือค่าเดือนที่เริ่มนับจาก เดือน 0 คือ Jan ... ดังนั้น ค่าที่อ่านได้จาก tm_mon จึงต้องเพิ่มค่า + 1 , ส่วนค่า tm_year ที่ได้เป็นค่าที่ต้องมีการบวกเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.1900 ดังนั้นเราจะเอา tm_year+1900+543 เพื่อให้ได้เป็น พ.ศ. 2559
 3. เมื่อเข้าใจถึงค่าที่ได้แล้วเราก็มาจัดการรูปแบบของ วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที ให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้แสดงผลบนจอ LCD กัน
 4. เมื่อได้ค่าที่ต้องการมาแล้วก็ถึงเวลารวมร่าง (ชุดคำสั่ง) เข้ากับ Workshop ที่ 3


 1. ชุดคำสั่งทั้งหมด ที่ทำให้เชื่อมต่อ WIFI ได้ สามารถดึงเวลาจาก NTP Server ได้ สามารถอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจาก DHT11 Sensor ได้ สามารถนำค่าที่อ่านได้แสดงผลบนจอ 16x2 LCD ได้

** โค้ดในชุดคำสั่งอาจจะ ไม่ค่อยเป็นไปตามหลักมากนักนะครับ ผมเป็นพวกตัด-แปะ (Copy – Paste)

// Start Code

// ขอขอบคุณนักพัฒนา ทุกๆ ท่าน

// ขอขอบคุณ อาจารย์อานนท์ หม้อสุวรรณ จาก TESR : Thai Embeded System and Robotic

//    https://www.facebook.com/ThaiEmbedded/?fref=ts

// ขอขอบคุณ Mr.Comdet Phudphut

//    https://www.facebook.com/comdet?fref=ts

//    ESP8266 Tutorial ดึงเวลาสากลมาใช้งาน

//    https://www.youtube.com/watch?v=c8MpndNKOTs

//    Time.ino at => https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4cf72e7ef4fcabde230de44ba1d1ab5d57cdeee0/tests/Time/Time.ino

//    Time.c at => https://github.com/esp8266/Arduino/blob/4b8fb2093fa9dcabe19e4d836c9fb5fc7becf250/cores/esp8266/time.c

//    Time.h at => https://github.com/metalheart/esp8266/blob/master/include/time.h

//  ขอขอบคุณ

//    Khon Kaen Maker Club => https://www.facebook.com/KhonKaenMakerClub/?fref=ts

//    Chiang Mai Maker Club => https://www.facebook.com/ChiangMaiMakerClub/?fref=ts

//    Lampang Maker Club => https://www.facebook.com/groups/907239239368989/

// ขอขอบคุณนักพัฒนา Maker ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทุกท่าน

// last update 17 Jan 2016 04:30PM By Mr.Sridetch Pancharkan EGAT Maemoh Mine Lampang Thailand 52220

// ปรับปรุงครั้งสุดท้าย  17 กันยายน 2559 16.30 น. โดย นายศรีเดช  ปัญจขันธ์  กฟผ. เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220

// ผิดพลาดประการใด แจ้งกลับมาได้ครับที่ sridetch.p@egat.co.th

 

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <time.h>

#include "DHT.h"

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

 

#define DHTPIN D5     // what digital pin we're connected to

#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11

 

const char* ssid = "YourSSID";

const char* password = "YourPassword";

int timezone = 7*3600;

int dst = 0;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

 

void setup() {

  // Welcome message to the LCD.

  lcd.init();                      // initialize the lcd

  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(0,0);

  lcd.print("EGAT Expert Pool");

  lcd.setCursor(0,1);

  lcd.print("BigTUI at Maemoh");

 

  Serial.begin(115200);

  Serial.setDebugOutput(true);

  dht.begin();

 

  WiFi.mode(WIFI_STA);

  WiFi.begin(ssid, password);

  Serial.println("\nConnecting to WiFi");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    Serial.print(".");

    delay(3000);

  }

  configTime(timezone, dst, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");

  Serial.println("\nWaiting for time");

  while (!time(nullptr)) {

    Serial.print(".");

    delay(1000);

  }

  Serial.println("");

}

 

void loop() {

  time_t now = time(nullptr);

  Serial.println(ctime(&now));

  struct tm* p_tm = localtime(&now);

  Serial.print("Time=");Serial.print(p_tm->tm_hour);Serial.print(":");Serial.println(p_tm->tm_min);

  Serial.print("Date(d/m/yyyy)=");Serial.print(p_tm->tm_mday);

  Serial.print("/");Serial.print(p_tm->tm_mon+1);Serial.print("/");Serial.println(p_tm->tm_year+1900+543);

 

  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!

  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)

  float h = dht.readHumidity();

  // Read temperature as Celsius (the default)

  float t = dht.readTemperature();

  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)

  float f = dht.readTemperature(true);

 

  // Check if any reads failed and exit early (to try again).

  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {

    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");

    return;

  }

 

  // Compute heat index in Fahrenheit (the default)

  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);

  // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)

  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 

  Serial.print("Humidity: ");Serial.print(h);Serial.print(" %\t");

  Serial.print("Temperature: ");Serial.print(t);Serial.print(" *C ");Serial.print(f);Serial.println(" *F\t");

 

  lcd.init();                      // initialize the lcd

  // Print a message to the LCD.

  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(0,0);

  lcd.print("T=");lcd.print(t,0);lcd.print((char)223);lcd.print("C,");

  lcd.print(f,0);lcd.print((char)223);lcd.print("F,");

  lcd.print("H=");lcd.print(h,0);lcd.print("%");

  lcd.setCursor(0,1);

  lcd.print(p_tm->tm_mday);lcd.print("/");lcd.print(p_tm->tm_mon+1);lcd.print("/");lcd.print(p_tm->tm_year+1900+543);lcd.print("  ");

  lcd.print(p_tm->tm_hour);lcd.print(":");lcd.print(p_tm->tm_min);

 

  delay(1000);

}

//END Code by BigTUI.

 

 1. หน้าตาสุดท้ายที่ได้ครับ

   

 

 

จบ Work shop 4 แล้วครับ
หากท่านไม่ได้สร้างสรร สิ่งแรกในโลกนี้
ไม่ต้องห่วงครับโลกนี้มีคนที่เจอปัญหาแบบท่านมาก่อน
และมีคนอีกหลายคนที่สามารถช่วยเหลือท่านได้จากโลกอินเตอร์เน็ต Google ช่วยเราได้

2016/Sep/18

Workshop 3 . NodeMCU/ESP8266 + DH11+T16x2 LCD Display I2C

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถทำการเขียนชุดคำสั่งให้ NodeMCU สามารถทำการอ่านค่าอุณหภูมิ (Temperature) และ ความชื้น (Humidity) จาก DHT11 Sensor DHT11 sensor มาแสดงผลทางหน้าจอ 16x2 LCD Display I2C ได้

เครื่องมือที่ใช้

 1. NodeMCU/ESP8266 พร้อม สาย USB สำหรับ Upload ไฟล์
 2. ชุดโปรแกรม Arduino studio (ดาวน์โหลดได้จาก https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
 3. DHT11 sensor (Digital Humidity and Temperature Sensor)
 4. ESP8266 – 16x2 LCD Display I2C

ลงมือซิครับรออะไรอยู่  ** ไม่ต้องคุยเรื่องการติดตั้งนะครับ หาอ่านได้ตาม Internet

 1. เปิดโปรแกรม Arduino ต่อสาย USB จากบอร์ด NodeMCU เข้ากับเครื่อง Notebook เลือกบอร์ด กำหนด Port ให้ถูกต้อง
 2. ต่อสายสัญญาณจาก DHT11 เข้ากับบอร์ด NodeMCU จาก Workshop 2
 3. ต่อสายสัญญาณจาก 16x2 LCD Display I2C

         
ขอบคุณภาพจาก http://www.14core.com/wiring-nodemcu-esp8266-12e-with-i2c-16x2-lcd-screen/

 1. ทำการเปิดไฟล์จากตัวอย่าง ที่ชื่อ HelloWorld
 2. เนื่องจากว่าตัวอย่างสามารถใช้กับ LCD ที่เป็น 4 แถวได้ แต่ของเราเป็น 2 แถว เราก็จะใส่ // (comment) ไว้ที่บรรทัดที่ 19-22 จากนั้น ทดลอง Run ดูครับ


 3. เมื่อลอง Run ได้แล้วเราก็มาทำการทดสอบเปลี่ยน ข้อความตามที่เราต้องการ โดยข้อความได้ 2 บรรทัด แต่ละบรรทัดได้ไม่เกิน 16 ตัวอักษร
  ความหมายของคำสั่ง setCursor(x,y);
                       x = ตำแหน่งตัวอักษรที่จะเริ่มต้นแสดงผล (0 คือ ตำแหน่งอักษรตัวแรกจากทางซ้าย)
                       y = ตำแหน่งแถวที่จะเริ่มต้นแสดงผล (0 คือแถวแรก ,  1 คือแถวที่สอง)

 


 1. ทดลองสั่ง Run ดู ได้ผลตามที่ต้องการ


 2. ต่อมาก็เป็นการรวมชุดคำสั่งของการอ่านค่า DHT11 เข้ากับชุดคำสั่งที่จะให้แสดงผลบนจอ LCD คำสั่งชุดแรกเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียกใช้งาน Library และตัวแปรที่กำหนดค่าเกี่ยวกับจอ LCD

** หากต้องการเรียนรู้ แนะนำหลักสูตร Online ที่ https://www.facebook.com/ThaiEmbeddedSend to editor 

 1. ทำการ Copy ชุดคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลบนจอ LCD มา แล้วเปลี่ยนข้อความให้เป็นการแสดงผลจากค่าที่อ่านได้จาก DHT11 เมื่อปรับแต่งได้แล้วให้ทำการสั่ง Run ดู
 2. ผลที่ได้ ก็จะแสดงค่าที่อ่านได้บนจอ LCD

 

 1. มาทำการปรับแต่งให้ดูดีอีกนิด โดยการใช้อักขระพิเศษ Special character ((char)223) แทนองศา (Degree) ปรับแต่งข้อความให้หน้าจอออกมาตามที่ต้องการ
 1. ผลที่ได้จากการปรับแต่ง เป็นไปตามที่ต้องการ สามารถนำค่าอุณหภูมิและความชื้นมาแสดงบนหน้าจอ LCD ได้

 

จบ Workshop 3 แล้วครับ เบื่อได้ ท้อได้แต่อย่าถอย เหนื่อยๆ เบื่อๆ ก็พักแล้วกลับมาลุยกันใหม่

2016/Sep/18

Workshop 2 . NodeMCU/ESP8266 - DHT11 sensor

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถทำการเขียนชุดคำสั่งให้ NodeMCU สามารถทำการอ่านค่าอุณหภูมิ (Temperature) และ ความชื้น (Humidity) จาก DHT11 Sensor DHT11 sensor (Digital Humidity and Temperature Sensor)

เครื่องมือที่ใช้

 1. NodeMCU/ESP8266 พร้อม สาย USB สำหรับ Upload ไฟล์
 2. ชุดโปรแกรม Arduino studio (ดาวน์โหลดได้จาก https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
 3. DHT11 sensor (Digital Humidity and Temperature Sensor)

ลงมือซิครับรออะไรอยู่  ** ไม่ต้องคุยเรื่องการติดตั้งนะครับ หาอ่านได้ตาม Internet

1. เปิดโปรแกรม Arduino ต่อสาย USB จากบอร์ด NodeMCU เข้ากับเครื่อง Notebook เลือกบอร์ด กำหนด Port ให้ถูกต้อง

2. ต่อสายสัญญาณจาก DHT11 เข้ากับบอร์ด NodeMCU

3. โหลดชุดคำสั่งตัวอย่าง

4. กำหนดขา Digital Input ให้เป็น D5  , เลือก Type ให้ถูกต้อง ตอนนี้เราใช้ DHT11 ‚ (ปลด // ที่อยู่ด้านหน้าออก) แล้ว RUN โปรแกรมดู

5. ผลสามารถอ่านค่าได้แล้วครับ

จบ Workshop 2 แล้วครับ ลงมือทำได้แน่ๆ อาจจะเจออุปสรรคบ้าง แต่ถ้าไม่ลงมือทำไม่มีทางได้แน่นอน

sridetch.p@egat.co.th  http://bigtui.exteen.com EGAT Expert Pool at Mae Moh Mine

2016/Sep/18

Workshop 1 . การเชื่อมต่อ NodeMCU/ESP8266 เข้ากับ WIFI

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถทำการเขียนชุดคำสั่งให้สามารถติดต่อกับ WIFI ผ่าน Access Point 2 ชุด คือ AndroidBigTUI เป็นบริการที่เปิด Share จากมือถือของผมเอง...   

เครื่องมือที่ใช้

 1. NodeMCU/ESP8266 พร้อม สาย USB สำหรับ Upload ไฟล์
 2. ชุดโปรแกรม Arduino studio (ดาวน์โหลดได้จาก https://www.arduino.cc/en/Main/Software)

ลงมือซิครับรออะไรอยู่  ** ไม่ต้องคุยเรื่องการติดตั้งนะครับ หาอ่านได้ตาม Internet

 1. เปิดโปรแกรม Arduino ต่อสาย USB จากบอร์ด NodeMCU เข้ากับเครื่อง Notebook เลือกบอร์ด กำหนด Port ให้ถูกต้อง

 

 1. เช็ค MAC Address บน NodeMCU โดยการเปิดไฟล์ตัวอย่างที่ชื่อว่า WifiClient

 

 1. แก้ไขบรรทัดที่ 16 เป็นชื่อ SSID ของ WIFI ที่เราจะไปเกาะใช้งาน  , รหัสผ่าน ‚ และ เพิ่มในบรรทัดที่ 31 เพื่อให้แสดงค่า MAC Address ƒ

 1. สั่ง Run เลยครับ

 1. ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็จะแสดงผลว่า Done uploading

 

 1. เปิดหน้าต่าง Serial Monitor ขึ้นมา

7. กดปุ่ม Restart ที่บนบอร์ด NodeMCU เราก็จะเห็นว่าได้เชื่อมต่อกับ WIFI ได้ IP มาเป็น 168.43.60  , และรหัสจะเห็น MAC Address 18:FE:34:DA:7E:85 ‚

 1. อย่างไรก็ดีเราจะเห็นว่าค่าที่แสดงออกมาในหน้าต่างของ Serial Monito มี connection failed สาเหตตุเพราะว่าเรากำหนดค่า IP เครื่องที่จะทดสอบการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง

 1. ลองไปเปลี่ยน Host ที่ต้องการทดสอบเชื่อมต่อเป็นเว็บ co.th แล้วสั่ง Run ใหม่อีกครั้ง จะเห็นว่าไม่มี error ปรากฏมาให้เห็นแล้วครับ

 

 

จบ Workshop ที่ 1 แล้วครับ ไม่ยากเลยใช่หรือเปล่าครับ

sridetch.p@egat.co.th  http://bigtui.exteen.com EGAT Expert Pool at Mae Moh Mine

 ศรีเดช ปัญจขันธ์
View full profile